BANDO Differenti femminilità

Differenti femminilità è il titolo, e il tema, della seconda edizione del concorso per la realizzazione della grafica per la tessera associativa di Nosotras del 2022. La prima edizione è stata vinta da una giovane dello Sri Lanka, Dilini Liyanapathirana, che farà parte della giuria assieme al direttivo di Nosotras.
Il bando è aperto a tuttə, senza nessuna distinzione di provenienza, età, appartenenze varie etc. Scade il 5 dicembre e prevede un premio per chi verrà selezionato e un incarico per la realizzazione di 12 tavole per i social di Nosotras (copertina FB mensile).

Qui trovate il bando completo e come partecipare.
BANDO DIFFERENTI FEMMINILITA
Partecipate numerosə!

Pubblichiamo le informazioni anche in inglese, francese, albanese, arabo

ENGLISH
“Different femininities
” is the title and theme of the second edition of the competition for the creation of graphics for Nosotras membership card. The first edition was won by a young woman from Sri Lanka, Dilini Liyanapathirana, who will be part of the jury together with the board of Nosotras.
The call is open to everyone irrespective of origin, age, affiliations, etc., it expires on 5 December and it includes a prize for the participant who will be selected and an assignment to create 12 tablewares for Nosotras’ social networks (monthly FB cover).
THEME: Different femininities Femininity: the complex characteristics that define a woman’s individual appearance and behavior.
What  the word “femininity” means and how it is read in an intercultural and intergenerational optic.
How many nuances are there of this concept?
How is it developed around the world?
AWARD
The winner, emerging from an indisputable judgment of the Jury composed of the Board of Directors of the Association and the winner of 2020, Dilini Liyanapathirana, will win a prize of 150.00 euros and will be assigned a task for a total value of 350.00 euros. for the creation of 12 tablewares  that will be used for the FB and the website of the Association’s covers.
HOW TO PARTICIPATE
It is possible to candidate an unpublished work, created using any technique that the author deems appropriate. If digital: 300dpi JPG format, to be sent to [email protected] by 5th December 2021
SUBJECT: PARTICIPATION COMPETITION FOR DIFFERENT FEMININITIES and, in the body of the text of the email, indicate the participant’s contact details (name and surname, place and date of birth, telephone number). If physically,  hand-in, by 5th December, at the address via Faenza 103, 50123, Firenze. Everything must arrive at the said destination by midnight of 5th December 2021.

FRENCH
« Différentes féminités » est le titre et le thème de la deuxième édition du concours pour la création graphique de la carte de membre Nosotras. La première édition a été remportée par une jeune femme du Sri Lanka, Dilini Liyanapathirana, qui fera partie du jury avec le conseil d’administration de Nosotras. L’appel est ouvert à tous et toutes, sans distinction d’origine, d’âge, d’appartenance, etc. Il expire le 5 décembre et il comprend un prix pour ceux et celles qui seront sélectionné.e.s et une mission pour la création de 12 tableaux pour les réseaux sociaux Nosotras (couverture FB mensuelle).
Comment participer : Il est possible d’inclure 1 œuvre inédite, réalisée avec la technique que l’auteur.ice juge appropriée.  Envoie par voie numérique : format JPG 300dpi à envoyer avant le 5 décembre à [email protected]
OBJET : PARTICIPATION AU CONCOURS POUR DIFFÉRENTES FÉMINITÉS et dans le corps du texte du mail indiquer les coordonnées du.de la participant.e (nom et prénom, lieu et date de naissance, numéro de téléphone). Envoie par voie postale : à envoyer, avant le 5 décembre, à l’adresse via Faenza 103, 50123. Tout doit arriver à destination avant minuit du 5 décembre 2021.
THÈME : « Différentes féminités »
Féminité : ensemble de caractéristiques qui définissent l’apparence et le comportement d’une femme.
Que signifie le mot « féminité » et comment pouvons-nous le lire dans une vision interculturelle et intergénérationnelle ?
Quels sont les nuances de ce concept ?
Comment se développe-t-il dans les diverses parties du monde ?
PRIX
Le gagnant ou la gagnante sera désigné.e par le jugement incontestable du Jury composé du Conseil d’Administration de l’Association et la gagnante de 2020, Dilini Liyanapathirana. Il ou elle remportera un prix de 150,00 euros et l’attribution d’une prime d’une valeur totale de 350,00 euros pour la création de 12 illustrations qui seront utilisées pour la couverture de FB et le site de l’association elle-même.

ALBANESE
Feminiteti i ndryshëm” është titulli, dhe tema, e edicionit të dytë të konkursit për krijimin e grafikës për kartën e anëtarësimit Nosotras të vitit 2022. Edicioni i parë u fitua nga një grua e re nga Sri Lanka, Dilini Liyanapathirana, e cila do të jetë pjesë e jurisë së bashku me menaxhueset e Nosotras. Thirrja është e hapur për të gjithë, pa ndonjë dallim të origjinës, moshës, anëtarësimeve të ndryshme etj. Ajo përfundon më 5 dhjetor dhe përfshin një çmim për ata që do të përzgjidhen. Gjithashtu do të ketë edhe një komision për krijimin e 12 tabelave për mediat sociale të Nosotras (kopertina mujore e FB).

Si të merrni pjesë
Mund të merrni pjesë me një vepër të pabotuar, të krijuar me teknikën që autori e gjykon të përshtatshme. Nëse dixhitale: 300dpi format JPG të dërgohet deri më 5 dhjetor në [email protected] SUBJEKTI: PJESËMARRJA NË KONKURSIN “FEMINITETI I NDRYSHEM”
Në tekstin e email-it duhet të tregoni detajet e kontaktit të pjesëmarrësit (emri dhe mbiemri, vendi dhe data e lindjes, numri i telefonit).
Nëse fizike: të përcillet, deri më 5 dhjetor, në adresën Via Faenza 103, 50123
Çdo gjë duhet të mbërrijë në destinacionin deri në mesnatën e 5 dhjetorit 2021.
TEMA: Feminiteti i ndryshëm
Feminiteti: kompleksi i karaktereve që përcaktojnë pamjen dhe sjelljen e gruas.
Çfarë do të thotë fjala “feminitet” dhe si lexohet në një vizion ndërkulturor dhe ndërgjenerimor.
Sa nuanca ekzistojnë për këtë koncept? Si zhvillohet në çdo pjesë të botës?
ÇMIMI
Fituesja, ose fituesi, në diskrecionin e vetëm të Jurisë së përbërë nga Bordi i Shoqatës dhe fituesja e vitit 2020, Dilini Liyanapathirana, do të fitojë një çmim prej 150 euro dhe caktimin e një detyre pune prej 350 euro për krijimin e 12 ilustrimeve që do të përdoren për kopertinën e FB dhe faqen e internetit të shoqatës.

1- انثوية  مختلفةهو عنوان وموضوع النسخة الثانية من مسابقة إنشاء رسومات لبطاقة عضوية Nosotras لعام 2022. وفازت بالدورة الأولى شابة من سريلانكا ، Dilini Liyanapathirana ،  و هي ستكون جزءًا من لجنة التحكيم مع مجلس إدارة Nosotras الإعلان مفتوح للجميع ، دون أي تمييز في الأصل أو العمر أو الانتماءات المختلفة وما إلى ذلك.

تنتهي المسابقة يوم 5 ديسمبر الجائزة ستكون لأولئك الذين سيتم اختيارهم في مهمة إنشاء 12  رسومات/ لوحات لشبكات Nosotras الاجتماعية (غلاف شهري على Facebook).

كيفية المشاركة

يمكن المشاركة بعمل واحد غير منشور يتم إنشاؤه بالتقنية التي يراها المؤلف مناسبة.

إذا كان رقميًا: سيتم إرسال تنسيق JPG 300 بحلول 5 ديسمبر إلى العنوان [email protected]

الموضوع: المشاركة في المسابقة انثوية مختلفة وفي النص الأساسي للبريد الإلكتروني إشارة إلى تفاصيل الاتصال بالمشاركة (الاسم واللقب ، مكان وتاريخ الميلاد ، رقم الهاتف).

إذا كان ماديًا: سيتم إرساله ، بحلول 5 ديسمبر ، إلى العنوان شارع Faenza, 103, 51

يجب أن يصل كل شيء إلى وجهته بحلول منتصف ليل 5 ديسمبر 2021.

الموضوع: أنثوية مختلفة

الأنوثة: مجموعة الخصائص التي تحدد مظهر المرأة وسلوكها. ماذا تعني كلمة “أنثوية” وكيف  نراها في رؤية مشتركة بين الثقافات والأجيال. ما هي الفرق الموجودة لهذا المفهوم؟ كيف يتم تطويره في جميع انحاء العالم؟

جائزة

الفائز ، أو الفائز ، بناءً على حكم لا يرقى إليه الشك من لجنة التحكيم المؤلفة من مجلس إدارة الجمعية والفائز لعام 2020 ، Dilini Liyanapathirana ، سيفوز بجائزة قدرها 150.00 يورو و مبلغ اخر بخصوص العمل بقيمة إجمالية قدرها 350.00 يورو لإنشاء 12 رسمًا توضيحيًا سيتم استخدامها لغلاف FB والموقع الإلكتروني للجمعية نفسها

‘Diferentes feminidades “es el tema de la segunda edición del concurso para la creaci6n de la portada de nuestra tarjeta de membresía Nosotras 2022. Una joven de Sri Lanka, Dilini Liyanapathirana ganó la primera edición y este ano forma parte del jurado a la par de la junta directiva de Nosotras. 

La convocatoria esta abierta a todes, sin distinción de origen, edad, pertenencia, identidad, etc. Tiene corno fecha limite hasta el 5 de diciembre e incluye un premio para el/la vencedora ( or) y un extra para la creación de 12 mesas creativas en redes sociales de la Asociación (portada mensual de FB). 

¿Cómo participar? 

Se puede enviar una obra inédita, creada con la técnica que el autor crea conveniente. 

Si es digitai: formato JPG de 300dpi que debe ser enviada antes del 5 de diciembre a [email protected] ASUNTO: PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE DIFERENTES FEMININIDADES agregando un texto dentro el correo electrónico con los datos generales del / la participante (nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, teléfono). 

Si la obra es en físico: se enviara antes del 5 de diciembre a la dirección via Faenza 103, 50123. lodo debe llegar a su destino antes de la medianoche del 5 de diciembre de 2021. 

TEMA: Diferentes feminidades

Feminidad: el complejo de características que definen la apariencia y el comportamiento de una mujer. ¿Oué significa la palabra “feminidad” y comó se lee en una visión intercultural e  intergeneracional?. ¿Cuantos matices hay de este concepto? ¿ Cómo se desarrolla en todas partes del mundo?. 

PREMIO

*La o el ganador, a juicio indiscutible del Jurado compuesto por la Junta Directiva de la Asociación y la vencedora de 2020, Dilini Liyanapathirana, se hará acreedor de un premio de 150,00 euros y la sesión de un encargo por un valor total de 350,00 euros. Para la creación de 12 ilustraciones que se utilizaran para la portada de FB y la web de la propia asociación.